بازدید مدیر عامل ساپکو و هیئت همراه از گروه صنعتی پیشرو1393/07/17

بازدید مدیر عامل ساپکو و هیئت همراه از گروه صنعتی پیشرو1393/07/17

بازدید مدیر عامل ساپکو و هیئت همراه از گروه صنعتی پیشرو1393/07/17

بازدید مدیر عامل ساپکو و هیئت همراه از گروه صنعتی پیشرو

دکتر نجاری مدیرعامل محترم ساپکو و هیئت همراه ضمن باز دید از واحد های مختلف گروه صنعتی پیشرو طی نشستی به بررسی وضعیت پیشرفت پروژه ها و ارزیابی این گروه صنعتی پرداختند

دکتر نجاری مدیرعامل محترم ساپکو و هیئت همراه ضمن بازدید از واحد های مختلف گروه صنعتی پیشرو طی نشستی به بررسی وضعیت پیشرفت پروژه ها و ارزیابی این گروه صنعتی پرداخته و ضمن ابراز رضایت از عملکرد گروه صنعتی پیشرو بر افزایش هر چه بیشتر همکاری طرفین تاکید نمودند

همچنین بازدیدکنندگان قبل از حضور در گروه صنعتی پیشرو از نمایشگاه توانمندی های قطعه سازان شمال کشور که در هتل نارنجستان نور برگزار شد بازدید بعمل آوردند

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با ما